وکیل طلاق در گلبهار

وکیل خانواده در مشهد

وکیل طلاق در گلبهار

تهیه مسکن در شان زن

مطابق مقررات در تهیه مسکن ، ملاک شان زوجه است ، برابر ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تهیه مسکن ، ملاک شآن زن است نه استطاعت مالی زوج و تشخیص آن با دادگاه می باشد و شوهر باید در شهر محل سکونت خود منزل برای زوجه تهیه نماید ، اگر شوهر به رای دادگاه عمل نکند ، زوجه می تواند به استناد رای دادگاه و اقدام نکردن شوهر به تهیه مسکن ، برای مطالبه نفقه اقدام کند و این موضوع از موجبات عسر و حرج زوجه بوده و زن می تواند‌، درخواست طلاق نیز نماید .

ارث از شوهر بعد از طلاق

مطابق ماده ۹۴۴ قانون مدنی نیز ذکر شده است که اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او از اموالش ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد .

مصادیق عُسر وحَرَج

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه ، از مصادیق عُسر وحَرَج محسوب می گردد و زن می تواند با استناد به آن تقاضای طلاق نماید .

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه .

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .

۴- ضرب وشتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .

۵- ابتلازوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .

 

درخواست نصف دارایی از سمت زن

در موارد ذیل ، زن می تواند تا نصف دارایی موجودی که بعد از عقد و زندگی مشترک بدست آمده را در صورتیکه طلاق از طریق مرد صورت پذیرد ، از دادگاه درخواست نماید .

۱- شوهر بند « الف » شرط ضمن عقد قباله ازدواج را در زمان ازدواج امضاء نموده باشد .

۲ – طلاق بنا به درخواست زن نباشد .

۳- تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد .

 

مطابق مقررات ، در شرایطی خاص پس از طلاق نصف دارایی‌ مرد به زن می‌رسد . برابر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نیست را در ضمن عقد ازدواج خود لحاظ کنند .

هچنین‌ مطابق شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند .

⁦ نکاتی که در این رابطه باید به آن توجه داشت این است که زوج خواهان طلاق باشد و در حالی نصف دارایی‌ به زوجه می‌رسد که این زوج بخواهد همسر خود را طلاق دهد و زوج هم دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند .

نکته دیگر این است که طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ، اگر سوء رفتار و سوء اخلاق باشد در این حالت شرط استفاده از نصف اموال برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

دیگر از ملاک‌های مهم این است که تا نصف دارایی یا معادل آن به زوجه می‌رسد‌، زوجه می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف ۵۰ درصد آن را دریافت کند که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد . از دیگر شرایط تحقق این شرط دارایی‌ است که زوج در زمان زندگی زناشویی با زوجه به دست آورده است ، لذا به اموالی که زوج در ایام مجردی و یا مالی که به عنوان ارث به او رسیده باشد ، به زوجه تعلق نمی‌گیرد‌ .

موجود بودن اموال حین طلاق هم شرط لازم برای اجرای این موضوع است ، در این حالت تقسیم اموال شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود . همچنین آنچه موضوع شرط است ، دارایی زوج است ، لذا باید دیون زوج نیز مد نظر قرار گیرد ، به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌‌الذمه باشد ، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است

 

وکیل طلاق در گلبهار

 

گواهی عدم سازش

مطابق مقررات ، در طلاق توافقی زوجین باید پس از صدور گواهی عدم سازش و قطعی شدن آن‌‌ ، ظرف مدت سه ماه جهت اجرای حکم دادگاه به دفتر خانه ازدواج و طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری نمایند‌ و در صورت عدم مراجعه هر یک از آنان ظرف موعد قانونی ، گواهی عدم‌ سازش صادره برابر ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده از درجه‌ اعتبار ساقط و توافقات حاصله ملغی می گردد .

 

طلاق توافقی

طلاق توافقی و نحوه اجرای آن به شرح ذیل می باشد . ١- برای انجام طلاق توافقی لازم است ابتدا در سايت سازمان بهزيستی برای رزرو جلسه مشاوره ثبت نمائيد و اسامی زوج و زوجه وارد شود . ٢- از ليست مراكز مشاوره نزديک ترين مركز را به محل اقامت خود انتخاب نمائيد . ٣- روز و ساعت حضور خود در مركز را انتخاب نمائيد . ٤- بعد از حضور در جلسات مشاوره كه مجموعآ پنج جلسه می باشد با فاصله ٨ روز گواهی مركز مشاوره صادر می شود . ٥- ارائه دادخواست طلاق توافقی از سوی زوجين و ارائه گواهی مركز مشاوره به دادگاه خانواده . ٦- رسیدگی و صدور حكم طلاق از سوی دادگاه خانواده .

 

در موارد زیر زن میتواند در خواست طلاق کند :

۱ –  در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه .

۲ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معنای دشواری ، سختی و تنگناست ، یعنی ادامة زندگی مشترک برای زن مشقت بار است . باید افزود که اثبات عسر و حرج به دلیل نبودن رویة واحد در دادگاه ها کار چندان ساده ای نیست .

۳ – در صورتی که شوهر چهار سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی او صادر شده باشد ، ضمنآ چنانچه مرد پس از صدور حکم طلاق و پیش از تمام شدن ایام عده ، پیدا شود می تواند رجوع کند و بدین ترتیب حکم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود .

۴ – در خواست صدور حکم با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد را در ضمن عقد مذکور یا عقد لازم دیگر و شرایط مندرج در عقد نامه را امضاء و ‌با استناد به آن درخواست طلاق نمایند .

 

ایام عده

مطابق مقررات ، ایام عده به ایامی پس از طلاق که در آن حق رجوع وجود دارد و حتی زن می تواند به مهریه بخشیده شده خود باز گردد یا مرد رجوع کند و زن حق ازدواج با مرد دیگری را طی این مدت نداره ، ایام عده گفته می شود . همچنین حق رجوع و ایام‌عده با توجه به نوع طلاق متفاوت است . در طلاق خلع و مبارات و رجعی این مدت سه ماه تمام است . عده وفات چهار ماه و ده روز است . عده عقد موقت دو ماه است . طلاق بائن یائسه و دختر زیر ۹ سال و طلاق بائن غیر مدخوله هم عده ندارد .

 

موارد خودداری از پرداخت نفقه

مطابق مقررات ، مواردی که مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند .

در قوانین مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنان اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند . طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه به صورت عادت يا احتياج لازمه‌ زندگي وي باشد البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مشخص نكرده بلكه نفقه را بر مبناي نياز‌هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است .

مهمترين مورد براي ندادن نفقه به زن ماده‌ ۱۱۰۸ قانون مدنی است كه مي‌گويد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود .

از جمله موارد تمكين، اقامت در اقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي كند؛ مگر در يك مورد استثنا و آن اينكه در عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانه ديگري زندگي كند . اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک كند و حتي در خانه پدر يا مادر خويش اقامت كند، مرد مي‌تواند نفقه پرداخت نکند . مورد ديگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است.

زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري کند، ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده مي‌شود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند طلاق وي را نيز از دادگاه تقاضا کند . سوءرفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد . طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا اينكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد .

نفقه تنها منحصر به زني است كه به عقد دايم درآمده است و در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند .

 

طلاق از شوهر معتاد

اگر مرد به مواد مخدر و مشروبات الکلی معتاد باشد و حاضر به ترک آن نباشد یا از نظر پزشک متخصص ، ترک دادن وی دیگر ممکن نباشد، زن میتواند درخواست طلاق بدهد.

همچنین یکی از بندهای دوازده گانه به اعتیاد اختصاص دارد که در صورت امضا شدن آن توسط شوهر، زن میتواند با اثبات اعتیاد همسرش در دادگاه طلاق بگیرد. شیشه: معمولا برای مشخص کردن شیشه، از معتادان آزمایش اعتیاد و خون گرفته میشود. اما تقریبا همه معتادان میدانند که اگر سه روز شیشه مصرف نکنند ، جواب آزمایش آنها منفی خواهد بود.

برای حل این مشکل پیشنهاد میشود که از قاضی دادگاه تقاضا کنید آزمایش تست مو از نظر وجود مخدر متامفتامین از معتاد به عمل آید. ماده مخدر متامفتامین (شیشه) به مدت نود روز در فولیکول موی انسان باقی میماند.

اما این یک آزمایش تخصصی است و باید فقط به دستور رئیس دادگاه انجام شود و در موارد عادی انجام نمیشود. ترامادول: اثبات اعتیاد به ترامادول کمی مشکل است زیرا شوهر میتواند ادعا کند که به علت کمردرد و یا پادرد چند دفعه ترامادول مصرف کرده است.

آزمایش عدم اعتیاد به ترامادول در ادرار بیش از یک‌ الی دو روز بعد از آخرین مصرف ترامادول میتواند منفی شود! برای حل این مشکل از دادگاه بخواهید تست مو و ناخن از نظر میزان کمی و کیفی به روش طیف سنجی جرمی ( اسپکترومتری جرمی) انجام شود. این روش نشان میدهد معتاد به چه مدت و به چه مقدار ماده مخدر ترامادول مصرف کرده و یا شخص معتاد از ترامادول سوءمصرف کرده است. اگر شخص معتاد بعد از ترک در کمپ های اعتیاد مجددا به مواد روی آورد ، زن میتواند طلاق بگیرد.

قانون حمایت ازخانواده

مطابق ماده ۴۲ قانون حمایت ازخانواده ، صغير و مجنون را نمي توان بدون رضايت ولی ، قيم ، مادر يا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد ، مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق اين امر را اجازه دهـد . دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغيـر و مجنون از کشور ، بنابر درخواست ذی نفع ، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبی اخذ می کند .

مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده ، رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه ، مهریه و نفقه ‘ اجرت المثل و … در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد ، لیکن در صورت وجود شرایط زیر دعاوی مربوط به مهریه ، جهیزیه و نفقه ، اجرت المثل و … در صلاحیت‌ شورای حل اختلاف می باشد .

۱ – در صورتی که مبلغ مهریه ، نفقه و جهیزیه و … تا ۲۰ میلیون تومان باشد . برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و مبلغ مهریه تا ۲۰ میلیون تومان باشد ، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند ، اما در صورتی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد ، باید از طریق دادگاه خانواده اقدام نماید .

۲ – در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه ، نفقه و مهریه­‌ی و … تا ۲۰ میلیون تومان ، دعوای طلاق مطرح شده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد ، اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند ، باید در حکم خود نیز تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه ، اجرت المثل و … را هم لحاظ کند و دیگر نیازی به طرح دعوی از طریق شورای حل اختلاف نمی باشد .

نکته: مطابق مقررات ، اگر دختری ازدواج كرده ولی طلاق گرفته باشد چنانچه پدرش فوت کند و مادرش زنده باشد از نصف حقوق بازنشستگی پدر و در صورت فوت مادر از كل حقوق بازنشستگی پدر مي تواند استفاده نماید .

نکته: چنانچه سند ازدواج در دسترس ، زن یا مرد نباشد و هر یک از آنها بخواهند برای مهریه یا طلاق یا سایر حقوق خود اقدام کنند ، می توانند با مراجعه به دفترخانه ای که ازدواج آنها را ثبت کرده ، درخواست رونوشت سند ازدواج نمایند