معاملات محجور – وکیل خوب معاملات در مشهد

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل معاملات در مشهد

 

وکیل معاملات در مشهد

معاملات محجور

 

حجر در لغت به معنی منع کردن و باز داشتن آمده است .

در اصطلاح حقوقی به معنی باز داشتن و منع شخص محجور از دخالت در اموال و حقوق مالی خود به حکم قانون می باشد.

پس باید محجور را نیز تعریف کرد.

محجور در لغت به معنی ممنوع می باشد. طبق تعریف مشهور ، محجور شخصی است

که به واسطه اختلالی در قوای دماغی، عقل معاش نداشته و تصرفات او در اموال خود متعارف و معقول نبوده است.

به همین واسطه از تصرف در اموال خود ممنوع گشته است. حجر در ادبیات حقوقی ما به دو دسته

حجر عام و حجر خاص تقسیم شده است.

 

وکیل حقوقی در مشهد

حجرعام

منظور از حجر عام ان است که شخص محجور به طور کلی از دخالت در اجرای حقوق خود ممنوع شده است.

مانند مجنون که تمام دخالت های وی در امور خویش اعم از مالی و غیر مالی به واسطه فقدان قصد باطل است.

حجرخاص

منظور از حجر خاص ان است که شخص محجور از برخی تصرفات و دخالت ها درامور و اجرای حقوق خود ممنوع است.

مانند سفیه که فقط از دخالت در امور مالی خود ممنوع است . اما همچنان صلاحیت دخالت در امور غیر مالی خود را دارد.

یا غیر رشید که او تصرفات او هم در امور مالی خود نافذ نیست.

 

(درخواست وکیل خوب در مشهد)

البته حجر از منظر های گوناگون دیگری نیز تقسیم بندی شده اند که مجال بررسی همه انها در این گفتار نمی باشد.

مانند حجر حمایتی و سوء ظنی – حجر قانونی و حجر قضایی – حجر در امور مالی و غیر مالی و … .

 

(مشاوره رایگان با وکیل پایه یک داددگستری )

 

طبق ماده ۱۲۰۷ محجورین در سه دسته جای گرفته اند: ۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین
البته باید به موارد بالا ورشکستگی را نیز افزود زیرا وقتی فردی ورشکست می شود. به مانند سفیه از تصرف در امور مالی خود ممنوع می شود.

به تصریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی انچه که ممکن است

در مدت ورشکستگی های او گردد ممنوع است. منتها با این تفاوت که حجر سفیه از باب حمایت

از او اما حجر ورشکسته از باب حمایت از طلبکاران اوست.

 

( آدرس بهترین وکیل مشهد)

اما وضعیت معاملات محجور در قوانین موضوعه چیست؟ در ادامه به طور مختصر وضعیت کلی معاملات انواع محجورین را بررسی میکنیم:
الف) مجانین: جنون بر دو نوع است جنون دایمی و جنون ادواری
در جنون دایمی تمام اعمال و دخالت های مجنو در امور مالی و غیر مالی خود ممنوع و باطل است.

برای انجام هر عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع نیاز به قصد میباشد که این دسته از این عنصر روانی محرومند فلذا قصدی بر انشاء اعمال مزبور ندارند.

در جنون ادواری فقط اعمال و اقداماتی که در حال جنون انجام شده باطل است اما سایر اقدامات

که در زمان افاقه انشا شده صحیح و معتبر است.

ب) صغار: صغار جمع صغیر است وصغیر در مقابل بالغ است و صغیر شخصی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده.

پس دختر زیر ۹ سال قمری و پسر زیر ۱۵ سال قمری صغیر محسوب می شود.

 

(مشاوره رایگان با وکیل پایه یک داددگستری )

 

صغیر خود به دو دسته تقسیم میشود: صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز

در مورد مرز تشخیص سن تمیز اختلاف نظر وجود دارد. اما اعمال و تصرفات صغیر غیر ممیز به مانند

مجنون به کلی باطل و کان لم یکن است چرا که او نیز مانند مجنون قصد انشا ندارد.

 

(مشاوره رایگان با بهترین وکیل معاملات در مشهد)

در مورد تصرفات صغیر ممیز باید قایل به تفکیک شد:
اعمال صرفا نافع از طرف او نافذ و صحیح است بدون نیاز به تنفیذ ولی یا قیم او. چون ضرری

در ان برای وی متصور نیست مانند قبول یک هدیه از جانب دیگری.
اعمال صرفا مضر صغیر ممیز باطل است و ولی یا قیم او نیز نمیتواند چنین اعمالی را تنفیذ کند

مانند هبه کردن اموال غیر منقول صغیر به دیگران یا صلح مهاباتی انها.
سایر اعمالی که در این دو دسته قرار نمیگیرند مانند معاملات و عقود

و ایقاعات روزمره اصولا غیر نافذ هستند تا زمانی که توسط ولی یا قیم او تنفیذ شود.

 

(مشاوره رایگان با وکیل پایه یک داددگستری )

 

طبق ماده ۸۵ قانون امور حسبی ولی یا قیم میتواند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای را بدهد

دراین صورت صغیر ممیز میتواند به ان کار مشغول شود.
ج)اشخاص غیر رشید: ماده ۱۲۰۸ بیان میکند ( غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال

و حقوق مالی خود عقلایی نباشد) مصداق بارز غیر رشید، سفیه است.
به تصریح ماده ۱۲۱۴ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی

یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.

مع ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
پس در مورد افراد غیر رشید نیز مانند صغار ممیز میتوان عمل کرد.

اعمال غیر مالی شخص غیر رشید مانند نکاح و طلاق و … صحیح و بی نیاز از تنفیذ دیگری است.

در مورد رشد لازم به ذکر است که در رویه عملی محاکم و ادارات کسی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده باشد

را بر طبق اماره، رشید محسوب می کنند. در مورد شخص بالغی که به سن ۱۸ سال نرسیده

می توان به دادگاه خانواده مراجعه و حکم رشد او را درخواست کرد . تا معاملات دوران بلوغ تا ۱۸ سال وی نافذ و صحیح تلقی شود.

 

(مشاوره رایگان با وکیل پایه یک داددگستری )

د) ورشکسته: به تصریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت ورشکسته از دخالت در کلیه اختیارات و حقوق مالی

“که استفاده از ان موثر در تادیه دیون او باشد” ممنوع و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او می شود.

پس ورشکسته در امور غیز مالی و حقوقی که در تادیه دیون او موثر نباشد آزاد است

و حق دخالت بدون نیاز به اذن دیگری دارد. مانند نکاح و طلاق و امور حسبی و…

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

جهت نامشروع درمعاملات

جهت نامشروع در معاملات مثل:

فروش انگور در جهت تولید مشروبات الکلی در صورتی که داخل در قصد مشترک طرفین باشد باعث بطلان عقد است. و لازم نیست حتماً در عقد تصریح شده باشد مطابق ماده ۱۹۱ قانون مدنی رکن سازنده اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع قصد انشا است.

معاملات اتومبیل

رنگ اتومبیل عرفا وصف اساسی آن محسوب نمی‌شود، لذا فقدان این وضع باعث بطلان قرارداد نمی شود و به عبارت دیگر بیع صحیح است.
در فرض وجود وصف، معامله صحیح و غیر قابل فسخ است و در فرض فقدان وصف معامله صحیح و قابل فسخ است.

بزه انتقال مال غیر

اگر سازنده ملک در قرارداد مشارکت یکی از واحدهای آپارتمان را به فردی پیش فروش کند و بعد از تکمیل ساختمان واحد مذکور را به شخص دیگری بفروشد، بزه انتقال مال غیر صورت گرفته است.

غیرمقدور بودن

منظور از غیر مقدور بودن عمل مورد معامله که موجب بطلان قرارداد است این می باشد که هیچ کس نتواند آن را انجام دهد.

تقاضای ابطال معامله در مورد اسناد رسمی قابل طرح می باشد و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح شود.

نکته:  اشتباه در جهت معامله اشتباهی بی‌تاثیر است و باعث بطلان و حق فسخ نمی شود،. اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله به شرطی که داخل در قصد مشترک طرفین باشد فارغ از اینکه یکی از آنان یا هر دو طرف در اشتباه باشد باعث بطلان عقد است.

نکته: تعارض بین تصرف فعلی و مالکیت سابق>>> مالکیت مقدم است.

نکته: اگر طرفین عقد بیع با علم به غیر قابل تسلیم بودن مبیع معامله ولی بعد از عقد خریدار قادر بر تسلیم شود عقد بیع باطل است مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی.

نکته: اگر در معامله شرط که بایع ضامن درک مبیع نباشد>>> شرط و عقد هر دو صحیح است زیرا نه شرط خلاف قانون و نه به مقتضای عقد بیع منافات دارد.

نکته: سکوت در موارد استثنایی، سکوت مطلقا برای اعلام اراده کفایت نمی کند از جمله در نکاح زیرا طبق ماده ١٠۶٢ قانون مدنی ایجاب و قبول نکاح لزوماً باید لفظی باشد.

نکته: نقره یا طلا بودن در مبیع (مثل ظرف طلا) وصف اساسی مبیع است و در فرض طلا و نقره نبودن ظرف، بیع باطل است.

نکته:  در معاملات سکوت اصولاً اعلام اراده محسوب نمی شود، زیرا معمولا نمی تواند دلالتی بر قصد داشته باشد، با این حال در موارد استثنایی سکوت می تواند به حکم عرف و اوضاع و احوال، قانون یا قرارداد اعلام اراده محسوب شود. از جمله به عقیده مرحوم دکتر استاد کاتوزیان سکوت در برابر پیشنهاد صرفاً نافع عرفا قبول محسوب می‌شود.

 

نکته: پرداخت دین واقعی، معامله به قصد فرار از دین نیست و صدور چک به این منظور نیز صحیح است.

نکته: قرض عقدی تملیکی است مطابق ماده ۶۴۸ قانون مدنی عقد قرض تملیکی و باعث انتقال مالکیت مقترض می‌شود ولی از مفهوم مخالف ماده ۶۴۹ قانون مدنی استنباط می‌شود که اگر مال قبل از تسلیم به مقترض تلف شود، قرض منفسخ میشود و تلف بر عهده مقرض است.

نکته: عقد قرض عقدی معوض است یا به عبارت دیگر شبه معوض است زیرا مقترض در ازای تملک مال موضوع قرض، بعداً باید مثل آن را بدهد.

نکته: فروش و واگذاری تراکم توسط شهرداری به اشخاص فاقد منع قانونی است.

نکته: فروشنده در معاملات می‌تواند قید کند که در صورت عدم پرداخت هر یک از چک ها یا تأخیر در پرداخت هر مبلغ از ثمن، موجب انفساخ معامله می‌شود.

نکته: پس دادن کالا در معاملات الکترونیکی و از راه دور، خریدار ۷ روز کاری برای انصراف از معامله انجام شده و بازگرداندن کالا وقت دارد.

نکته: اعمال پس دادن کالا ظرف مهلت هفت روز و معاملات الکترونیکی بدون تحمل جریمه و ارائه دلیل از طرف خریدار می باشد و خریدار تنها هزینه بازپس فرستادن کالا را متحمل می شود.

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان :

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004