اعتراض به تحدید حدود املاک

اعتراض به تحدید حدود املاک

اعتراض به تحدید حدود املاک

تحدید حدود به معنای مشخص کردن و تعیین حدود می باشد .وقتی ملکی یا املاک تعیین حدود می شوند به آن تحدید حدود گویم. پس در واقع زمانی  که حدود هر ملک مشخص و معین میشود را تحدید حدود گویند و جزء دعاوی ثبتی می باشد.

کسی که معترض است شخصی است که ، ملک او جزء ملک کسی که تقاضای ثبت کرده است  قرار گرفته و به حقوق این شخص تعدی و تعرض شده است. پس زمانی که در خصوص املاک مورد نظر  تحدید حدود شکل گرفته است ملک این فرد جزءملک دیگیری قرار گرفته است و این شخص میتواند از دادگاه تقاضای اعتراض به تحدید حدود ر اخواستار باشد.

باید به این نکته توجه شود که فقط افرادی میتوانند معترض نسبت به تحدید حدود املاک باشند که جزء مالکین مجاور باشند .

ماده مربوط به اعتراض تحدید حدود:

ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک

مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت‌دار عرض‌حال دهد. مقررات مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ (به استثنای مدت اعتراض که ۳۰ روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرض‌حال اعتراض دهد. (۱۵)
تبصره – در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهر‌ها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر‌گاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت‌مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده رسیدگی، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبت. مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵)
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیات نظارت شکایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیات نظارت شکایت نماید.

اصلاح حدود چیست؟

در بعضی موارد به علت تغییراتی مانند معبر و گذرگاه و غیره ممکن است تغییراتی در ملک مجاور ایجاد شود و باعث شود که حدود ملک با تغییراتی مواجه شود. در این شرایط مالک باید به اداره ثبت مراجعه کند و درخواست  اصلاح  حدود ملک را بخواهد.

نحوه اعتراض به تحدید حدود املاک:

طبق قانون  افرادی که به تحدید حدود ملک معترض هستند میتوانند ظرف ۳۰ روز پس از تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به اداره ثبت املاک و اسناد مراجعه و اعتراض خود را اعلام کنند که به مدت یک ماه برای برسی به دادگاه ارسال می شود و گواهی اعتراض مجاوران هم به اداره ثبت ارسال خواهد شد.

 

تماس 09156024004