اعتراض به حقوق ارتفاقی 

اعتراض به حقوق ارتفاقی 

اعتراض به حقوق ارتفاقی 

در ابتدا باید تعریفی از حق ارتفاق بیان نمود حق ارتفاق حقی است که یک فرد در زمین دیگری داراست به عنوان مثال شخصی که یک زمینی دارد و زمین فرد دیگر که در مجاورت ان زمین واقع شده است، ممکن است برای مالک این زمین حق ارتفاقی وجود داشته باشد که ان فرد بتواند از ان استفاده کند از مصادیق این حق میتوان به حق عبور یا حق گذراندن لوله اب و غیره اشاره کرد یعنی فرض کنید مالک زمینی برای اینکه اب را به زمین خود برساند، این حق را دارد که لوله اب را از ان زمین رد کرده و به زمین خود برساند یا مالک زمین برای عبور مجبور باشد از بین زمین مجاور عبور کند که به این حقوقی که اشاره کردیم حق ارتفاق گویند. پس میتوان گفت حق ارتفاق برای دو زمین نزدیک به هم می باشد و حتما هم در خصوص زمین  وجود دارد و لازم به ذکر است که این حق زمان و مدت به خصوصی ندارد و این حق میتوان به صورت دائم باشد.

ایجاد حق ارتفاق 

این حق هم به صورت قرارداد ممکن است به وجود اید و هم به صورت قانونی که قانون این اجازه را به فرد می دهد و هم به صورت  اجازه مالک و هم به صورت طبیعی که منظور حالات طبیعی زمین ایجاب می کند که فرد این حق را دارا باشد.

نحوه اعتراض به حقوق ارتفاقی

در صورتی که فردی که حق ارتفاق در ملک غیر را برای خود قائل است میتواند بر طبق قانون با توجه به مهلت های مقرر اعتراض خود را به مرجع صالح مورد نظر بیان کند. نکته حائز اهمیت این است که این اعتراض یعنی اعتراض به حدود ارتفاقی به وسیله مجاورین نیز پذیرفته می شود .

مواد مرتبط:

ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک:

مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت‌دار عرض‌حال دهد. مقررات مواد ۱۶،۱۷،۱۸و۱۹ (به استثنای مدت اعتراض که ۳۰ روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرض‌حال اعتراض دهد.(۱۵) تبصره  -در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهر‌ها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر‌گاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت‌مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده رسیدگی، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبت. مصوب ۲۵/۲/۱۳۷۳)
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیات نظارت شکایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیات نظارت شکایت نماید.

ماده ۹۳ قانون مدنی

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده۹۷ قانون مدنی

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده ۹۸ قانون مدنی

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود ‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .

ماده ۱۰۲ قانون مدنی

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌ الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌ حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد .

ماده ۱۰۳ قانون مدنی

هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و ‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌ عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت .

ماده ۱۰۴ قانون مدنی

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق ‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد .