انحلال شرکت 

وكيل خوب در مشهد

انحلال شرکت

نکات طلایی در انحلال شرکت ها و موسسات

بدیهی است شرکت ها در چندین حالت قابل انحلال هستند و به طور کلی شرکت ها در دو دسته : ١- قهری و ٢- ارادی قابل انحلال می باشند.

بررسی انحلال شرکت به صورت “ارادی”

در چندین حالت شرکت به صورت ارادی قابل انحلال است و بدیهی ترین حالت آن “اتفاق نظر” شرکا یا سهامداران می باشد.
اتفاق نظر یعنی تمام شرکا و سهامداران برای انحلال شرکت موافق می‌باشند، حال که توافق بر انحلال حاصل شد نکته مهم و طلایی این میباشد که برای انحلال بایستی یک نفر “مدیر تصفیه” مشخص شود که این مدیر تصفیه می تواند از افراد داخل یا خارج از شرکت باشد.
و مدت زمان رسیدگی مدیر تصفیه حداکثر ۲ سال می باشد که قابل تمدید است.
نکته مهم دیگر اینکه صرف انحلال شرکت برای پایان عملیات تصفیه و پایان حیات شرکت کافی نیست، زیرا شرکت به محض انحلال و ثبت انحلال در مرجع ثبت شرکتها در حال تصفیه محسوب می شود و بعد از این باید ختم عملیات تصفیه نیز طی صورتجلسه ی در قالب تغییرات به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد تا شرکت به صورت کامل منحل باشد.

“نویسنده : سجاد حاجبی خانیکی”
* جهت هرگونه مشاوره تخصصی با وکیل شرکت ها با شماره تلفن موسسه حقوقی حق جویان تماس بگیرید.

تماس 09156024004