حق دفاع و وكالت

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

حق دفاع و وكالت

حق دفاع و وكالت از زمره اصول و هنجارهاي بين المللي در نظام دادرسي عادلانه و حقوق بين الملل بشر بوده كه علاوه بر انعكاس در قوانين اساسي كشورها، در قوانين عادي و خاص آنها نيز به اشكال مختلف مقرر شده است. حق انتخاب وكيل و حق دفاع براي متهم و اعمال اين حق از سوي وكيل منتخب يا وكيل تسخيري، تعييني و معاضدتي وي و ايجاد امكان دفاع در چهارچوب موازين حقوقي و قانوني، زمينه ساز تحقق عدالت و دادرسي عادلانه، براساس موازين حقوقي و بين المللي است. امروزه مفاهيمي مانند حقوق شهروندي با ادبيات حقوقي درآميخته و حقوق معاصر نيز با تكيه بر اين مفاهيم انسان مدار تلقي ميشود و دولتها نيز با تكيه بر آن جايگاهي مطمئن در بين شهروندان پيدا ميكنند چرا كه از شاخصه هاي دولت خوب رعايت حقوق شهروندي است.

به طور كلي حقوق شهروندي همان حقوقي است كه دولت بايد در رابطه با مردم خود رعايت كند.وكلاء در جهت تحقق حقوق شهروندي در حوزه قضايي ميتوانند اقدامي موثر ، شايسته و در خور توجه باشند. چه اينكه در جهت برقراري توازن قوا و نهادينه كردن لزوم پاسخ گويي حكومت ها در مقابل مطالبات و حقوق شهروندان و يا تبيين اين جايگاه و متقابلا ارتقاع جايگاه دستگاه قضايي و تكريم و احقاق حقوق شهروندي باشند.

 

ارثیه زنان از ملک و زمین

شغل وكالت

شغل وكالت در تمام ادوار تاريخ و نزد همه-ي ملت-ها از نقطه نظر اجتماعي در رديف نجيب-ترين و شريف-ترين و پراهميت-ترين مشاغل به شمار آمده است. وكيل ، تمام نيروي خود و معلومات و دانش حقوقي ، نبوغ و هنر خود را در اختيار كساني قرار مي دهد كه شرف ، خانواده ، دارايي و زندگي آنان در مخاطره قرار گرفته است.

وكيل يك عنصر فعال مستقل است و هيچ نوع تبعيت از كسي يا مقامي ندارد.

حقوق شهروندي، كه اولاً حق چيست و شهروند به چه كساني اطلاق مي گردد و حقوق شهروندي كدامند ؟

مفهوم حقوق

حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات ، توانايي ها و قابليت هايي است كه به موجب قانون ، شرع ، عرف و قرارداد  براي انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول ، قواعد و مقرراتي است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصي و روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومي و اساسي تنظيم مي كند.

 

مفهوم وكالت

وكيل در واژگان به معني نماينده و كسي كه به او اعتماد كنند و به او كاري را بسپارند می باشد. يعني كسي كه از سوي ديگري براي انجام كاري تعيين گردد.

 

وكيل کیست؟

وكيل در اصطلاح حقوقي كسي است كه بنابر عقد وكالت ، به نيابت از سوي موكل انجام امور حقوقي او را به عهده مي گيرد. وكيل دادگستري كسي است كه به وكالت از يكي از طرفين دعوا ، وظيفه ي طرح و تعقيب دعوا و يا دفاع از آن را در مراجع قضايي بر عهده مي گيرد.

 

 

مفهوم شهروند: تا قبل از اين در ايران شهروندي تنها از منظر شهر و شهر نشيني مطرح مي گرديد و شهروندي رابطه متقابل يك شهرنشين با شهر و مديران شهري ديده مي شد و حقوق شهروندي را در گرو تصويب نقشه جامع شهر مي ديدند اما استفاده از واژه شهروند و حقوق شهروندي در سالهاي اخير در ميان حقوقدانان و مجامع حقوقي بجاي واژه تبعه به سرعت فرا گير شده و كاربرد عمومي پيدا كرده است

شهروند صرفاً كسي نيست كه در شهر زندگي مي كند هرچند در لغت چنين معنايي از آن ادراك مي شود بلكه معنايي فراتر از اين دارد. در يك تعريف ساده و ابتدايي شايد بتوان گفت شهروند به تك تك افرادي كه در يك  جامعه يا كشور زندگي مي كنند گفته مي شود.

در اين تعريف كليدي افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگي مي كنند و نيز افرادي كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور زيست مي نمايند نيز شهروند تلقي مي شوند. اما بااين تعريف اين سوال مطرح مي شود كه آيا شهروندان همان اتباع آن كشور نيستند؟

مفهوم حقوق شهروندي: سه مفهوم حقوق شهروندي ، حقوق اساسي و حقوق بشر اغلب در كنار هم بكار مي رود اما مرزهاي ظريفي ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعي آنها وجود دارد .

حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه در مفهوم حقوق شهروندي: سه مفهوم حقوق شهروندي ، حقوق اساسي و حقوق بشر اغلب در كنار هم بكار مي رود .اما مرزهاي ظريفي ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعي آنها وجود دارد .

حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه در قانون اساسي هر كشوري ملهم از حقوق بشر و فقط شامل حال شهروندان همان كشور خاص مي باشد. در واقع حقوق شهروندي آميزه اي است از وظايف و مسئوليت هاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر  ودولت يا قواي حاكم و مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي است كه وظيفه تامين آن حقوق بر عهده مديران شهري ، دولت يا بطور كلي قواي حاكم مي باشد. به مجموعه اين حقوق و مسئوليت ها حقوق شهروندي اطلاق مي شود.از جمله حقوق شهروندي مي توان  حق دفاع ، حفظ كرامت انساني ، حق بر توسعه و حق بر آموزش را نام برد.

تماس 09156024004