شهادت شهود

وکیل خوب مشهد

شهادت شهود

*بررسی شاهد و نحو شهادت از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حقوقی مشهد و وکیل کیفری مشهد >>>

* شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار از واقعه‌ای است، به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری، که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود.

 

* شاهد یا گواه > کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر “وکیل خوب در مشهد” بدهد.
شهادت از قدیمی‌ترین روشهای اثبات دعاوی جزایی “وکیل جزائی در مشهد” است. در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشته “وکیل کیفری در مشهد” است. امروزه شهادت ارزش و اعتبار سابق خود را از دست داده‌ “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” است و یک دلیل نسبی به شمار می‌آید و در حقیقت نوعی اماره محسوب” وکیل مشهد” می‌شود.

*از لحاظ شرعی شاهد گرفتن (استشهاد) از جمله حقوق خصوصی افراد است و نیازی به شاهد گرفتن نیست “” وکیل دادگستری در مشهد “، هر چند که در مواردی همانند معاملات بدان تاکید شده است” وکیل پایه یک مشهد “، لیکن ادای شهادت (شهادت دادن) یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده، در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود، باید شهادت” بهترین وکیل در مشهد “دهد.

*در کشور عزیزمان ایران برای امتناع از شهادت بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مجازاتی انشاء نشده “وکیل دادسرا در مشهد” است و ادای شهادت یک وظیفه اخلاقی و شرعی به شمار “وکیل پایه یک مشهد” می‌آید.

*اگر شهادت شهود به عنوان ادله ارائه گردید و شهود حاضر به ادای شهادت شوند “وکیل خوب مشهد” ، مقام قضایی باید شهادت شهود را استماع “بهترین وکیل پایه یک مشهد” کند.

* قانونگذار کیفری در ماده ۱۹۳قانون آیین دادرسی کیفری ضمن مشخص نمودن ترتیبات رسیدگی در دادگاه، به لزوم استماع اظهارات شهود اشاره “وکیل پایه یک مشهد” می‌کند.

* استماع شهادت شهود باید واجد شرایط و تشریفاتی باشد، تا اینکه شهادت اداء شده بتواند، به عنوان دلیل، در پرونده کیفری و صدور حکم مورد استناد قرار “وکیل کیفری در مشهد” گیرد.

 

شرایط استماع شهادت شهود

برای استماع شهادت شهود قانون آ.د.ک مقررات خاصی را وضع نموده “وکیل دادگاه انقلاب در مشهد” ‌است. برخی از این مقررات مربوط به شهود می‌باشد و بعضی دیگر به نحوه احضار و تشریفات استماع شهادت مربوط است” وکیل حقوقی در مشهد” ، که هر دو بترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شرایط مربوط به شهود

*با ستناد ماده ۱۵۵ قانون آ.د.ک و تبصره‌های این ماده، شهود باید دارای شرایط ذیل “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” باشد:

١- بلوغ
٢- عقل
٣- ایمان
۴- طهارت مولد
۵- عدالت
۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
٧- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” ؛ مگر در صورتی که شهادت به نفع دیگری باشد.
٨- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
٩- نداشتن سابقه کیفری یا اشتهار به فساد “وکیل حقوقی در مشهد” ؛ مگر اینکه برای ادای شهادت توبه کند؛ که در صورت احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌ عدالت وی شهادتش پذیرفته “وکیل خانواده در مشهد” می‌شود.

 

*لازم به ذکر است که شرایط ذکر شده در صورتی است که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” شود. در این موارد، در صورتی که شهود شرایط را دارا نباشند، باستناد ماده ۱۵۶ آ.د.ک اظهارات آنها بدون یاد کردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع “وکیل کیفری در مشهد” می‌شود.

* استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است و در رابطه با شرایط شهود “وکیل پایه یک مشهد” باید میان این دو مورد تفکیک قایل شد:

اول: مواردی که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد “وکیل دادگستری مشهد” می‌شود: در اینگونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” می‌کند(موضوعیت داشتن شهادت).

 

دوم: در این موارد شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم می‌شود “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” و قاضی در حکم صادره به علم خود استناد می‌کند نه به شهادت شهود. (طریقیت داشتن شهادت) در این صورت قاضی می‌تواند حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد شرایط ادای شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات آنها را برای مزید اطلاع استماع “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” کند، و در صورتی که مجموع این‌گونه قراین موجبات اقناع او را فراهم آورده باشد، می‌تواند باستناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد “وکیل خوب در مشهد” .

* در قانون فعلی آئين دادرسي کیفری شرایطی که در بالا بدان اشاره گردید، مربوط به ‘شهود’ می‌باشد و قانون در رابطه با شرایط ‘مطلع’ مسکوت “وکیل پایه یک مشهد” است.

 

تشریفات استماع شهادت شهود 

١- شهادت دادن به دستور دادگاه “وکیل مشهد” باشد.
٢- احضار نمودن شهود
شهود برای ادای شهادت و همچنین برای استماع شهادت آنها، احضار می‌گردند

 احضار شهود دارای شرایط ذیل است:

الف: احضار شهود به‌دستور قاضی و توسط ضابطین صورت می‌گیرد.

ب: دعوت از شهود جهت استماع شهادت آنان در مواردی از طریق فرمانده و در مدت زمان حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه صورت “وکیل پایه یک مشهد” می‌گیرد. این شرط در صورتی است که یکی از شهود تحقیق یا از تابعین نیروهای مسلح” وکیل پایه یک مشهد “باشد.

ج: حضور شهود در موعد مقرر؛ در صورتی که در موعد مقرر حاضر نشوند، برای بار دوم احضار می‌گردند و چنانچه بدون ‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” شد

 

*** نکته مهم اینکه در مواردی که شهود تحقیق به واسطه بیماری، ناتوان از حضور در نزد مقامات قضایی باشند “بهترین وکیل در مشهد” و همچنین زمانی که تعداد شهود زیاد بوده و در یک محل سکونت داشته باشند “وکیل خوب در مشهد” ، قاضی باید به منظور اجتناب از وقفه در امر تحقیق و دادرسی، خود به محل رفته و اظهارات آنان را استماع “بهترین وکیل در مشهد” کند.

٣- تشخیص هویت شهود:

ماده ۱۵۴ قانون آ.د.ک در این رابطه مقرر می‌دارد:
“قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا‌مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او را سؤال کرده و در صورت مجلس قید” وکیل پایه یک دادگستری مشهد “می‌نماید.

۴- غیر علنی و سری بودن جلسه تحقیق “وکیل دادسرا در مشهد” از شهود:
می‌توان این خصوصیت را به‌دلیل غیر علنی و سری بودن تحقیقات مقدماتی دانست “وکیل پایه یک مشهد” . ماده ۱۵۲ قانون آ.د.ک به‌صراحت به‌ این شرط اشاره “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “دارد.

 

۵- عدم مواجهه شهود تحقیق:
ماده ۱۵۱ قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد:
” قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌نماید…. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “است.”

۶- اتیان سوگند شهود:
مطابق ماده۱۵۳ قانون آ.د.ک:
“شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” نمایند: “‌به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم”.
تبصره این ماده، در رابط با استثناء از این اصل کلی بیان می‌دارد:
“در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد‌ “وکیل خوب در مشهد” شد.”

٧- مکتوب نمودن اظهارات شهود:
نظر به اینکه تحقیقات مقدماتی کتبی است قاضی باید اظهارات شهود را نوشته “بهترین وکیل در مشهد “و به امضا یا اثرانگشت آنان برساند” وکیل کیفری در مشهد “.ماده ۱۵۱ قانون آ.د.ک به این شرط اشاره دارد.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

٨- قرائت نمودن متن اظهارات شهود و امضای صورت جلسه توسط شهود:
ماده ۱۵۷ قانون آ.د.ک به این مطلب تصریح “وکیل مدافع در مشهد” دارد.

آنچه ذکر شد در مواردی است که شهود تحقیق ایرانی و مقیم ایران باشند اما در مواردی که شهود تبعه خارج “وکیل اتباع خارجی در ایران” یا ایرانی مقیم خارج باشند “وکیل ایرانیان مقیم خارج کشور” ، ترتیبات دیگری در استماع شهادت شهود لازم الاجراست.

 

استماع شهادت شهود مقیم خارج از کشور

برای استماع گواهی شهود خارجی مقیم خارج از کشور “وکیل ایرانیان مقیم خارج از کشور “باید دو حالت ذیل را از یکدیگر تفکیک “وکیل پایه یک ایرانیان مقیم در خارج کشور “نمود:

الف: شهود مقیم کشوری هستند که با ایران قرارداد همکاری قضایی دارد “وکيل ایرانی ها مقیم خارج از کشور” :
در این صورت مرجع رسیدگی کننده از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مراجع قضایی کشور محل اقامت شاهد یا مطلع نیابت قضایی اعطا “وکیل ایرانیان مقیم خارج از کشور” می‌کند.

ب: شهود مقیم کشوری هستند که با ایران قرارداد همکاری قضایی ندارد “وکیل ایرانیان مقیم خارج از کشور” :

در این حالت در صورتی که شرط رفتار متقابل آن کشور با ایران وجود داشته باشد، می‌توان به ترتیب فوق عمل “وکیل پایه یک ایرانیان مقیم خارج از کشور “کرد.
لازم به ذکر است که در صورتی که شهود تحقیق ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند” وکیل پایه یک مشهد “، بهتر است گواهی استماع بوسیله نماینده کنسولی یا یکی از ماموران سیاسی مربوطه برای آنها ارسال،و نتیجه آن به اداره حقوقی ارسال گردد.

تماس 09156024004