مشاوره قبل ازدواج در مشهد 

وکیل ازدواج مجدد 

مشاوره قبل ازدواج در مشهد

اهلیت نکاح در قانون

۱- برای نکاح دائم

طبق نظر دکتر کاتوزیان نکاح دائم یک عقد غیر مالی است و مهریه آن جنبه فرعی و تبعی دارد و فقط عقل و بلوغ لازم است و رشد لازم نیست.
ولی طبق نظر مشهور حقوقدانان و فقها مهریه را در ازدواج دائم برای تصمیم‌گیری نقش بسزایی می دانند که در بسیاری از موارد ازدواج به دلیل عدم قبول مهریه از سمت خانواده داماد ازدواج منتفی می شود.
نتیجه میگیریم قسمت مالی برای تصمیم گیری ازدواج مهم است و رشد برای تصمیم‌گیری لازم است، پس علاوه بر عقل و بلوغ، رشد لازم است.

نکته: برای ازدواج موقت که جنبه مالی دارد و مهریه رکن اصلی ازدواج موقت است، عقل و بلوغ و رشد لازم است.

ازدواج برای شخص محجور، مجنون، صغیر، سفیه چگونه می باشد؟

ازدواج مجنون دائمی و مجنون ادواری فرق دارد برای مجنون دائمی، ولی یا وصی باید برای مجنون دائمی صیغه نکاح را انشا کنند.
اما زمانی قیم، مجنون دائمی می‌تواند برای مجنون دائمی انشاء نکاح کند که پزشک ازدواج او را لازم و دادستان نیز نسبت به این امر اجازه دهد. (طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی).

۲- ازدواج مجنون ادواری ،ولی یا قیم حق دخالت در ازدواج را ندارند و خود مجنون ادواری در زمان افاقه خود می تواند تصمیم بگیرد که ازدواج کند.

۳– ازدواج صغیر، ولی او می‌تواند برای صغیر ازدواج را انشا کند ولی با اجازه دادگاه، طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد و نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

* نکته: وصی یا قیم او چنین حقی را ندارند و تفاوتی بین صغیر ممیزی و غیرممیزی نیست اگر این ازدواج به مصلحت طفل نباشد او می‌تواند بعد از رسیدن به بلوغ نکاح را رد کند.

 

۴- ازدواج شخص سفیه، بین ازدواج دائم و ازدواج موقت باید تفکیک کرد، ازدواج دائم سفیه طبق نظر دکتر کاتوزیان که گفتیم می‌تواند ازدواج کند و ازدواج نیاز به اذن ولی یا قیم ندارد چون ازدواج دائم امر غیرمالی است، ولی چون قرارداد مهریه مالی است طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی و نظر مشهور ازدواج سفیه به دلیل پیوند نکاح با مهریه امری مالی است. نیاز به اذن ولی یا قیم دارد.
ازدواج موقت سفیه نمی‌تواند به دلیل اینکه مهریه رکن صحت ازدواج موقت است و سفیه نمی‌تواند خود شخصا نکاح موقت کند و اگر ازدواج موقت را خود سفیه انشا کند این عقد “غیر نافذ” است.

وکیل محجورین و سفیه و صغیر در مشهد

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004